Vacatures

Hieronder vind je een overzicht van de huidige vacatures in onze academie.


DIRECTEUR
gesubsidieerd kunstonderwijs bij de BGTS Kunstacademie De Noorderkempen
(statutair, voltijds)


We zoeken:

een directeur die, samen met het team en de inrichtende machten (gemeenten), de BGTS Kunstacademie De Noorderkempen met enthousiasme en pedagogische en administratieve gedrevenheid leidt en het artistiek pedagogisch project verder uitwerkt.

Wervingsvoorwaarden:

Om voor aanstelling in aanmerking te komen moeten de kandidaten:

  • vastbenoemd zijn in een wervingsambt leraar of tenminste een TADD betrekking bekleden in voornoemd wervingsambt binnen het deeltijds kunstonderwijs,
  • een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs hebben volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, domeinen Muziek, Woordkunst-Drama en Dans,
  • de betrekking in hoofdambt uitoefenen,
  • Belg of onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie, de E.V.A. (Europese Vrijhandelsassociatie) of in het bezit zijn van een vrijstelling verleend door de Vlaamse Regering,
  • burgerlijke en politieke rechten genieten,
  • beschikken over een uittreksel van het strafregister model 2, dat maximaal één jaar oud is,
  • voldoen aan de taalvereisten,
  • lichamelijk geschikt zijn,
  • slagen voor de selectieprocedure.

Daarnaast moet de geslaagde kandidaat op de vooravond van de vaste benoeming een gunstige beoordeling van de proefperiode (één jaar) hebben gekregen.

Profiel- functiebeschrijving:

Klik hier

Selectieprocedure:

Klik hier

Kandidatuurstelling:

Kandidatuur (met motivatiebrief en CV + afschrift diploma’s/getuigschriften die het bekwaamheidsbewijs vormen) uiterlijk 25 augustus 2021 aangetekend of digitaal (jef.lysens@amwn.be) te richten aan:

BGTS Kunstacademie De Noorderkempen
t.a.v. Raad van Bestuur
Pastoor De Katerstraat 5, 2387 Baarle-Hertog

Bijkomende inlichtingen:

Directie Kunstacademie De Noorderkempen BGTS
jef.lysens@amwn.be
0473 640 327